Festiwal Akcept. Zapraszamy!

PROGRAM FESTIWALU

O Teatrze 21 będziemy mówić 30 maja (między godz. 9 a 14) na seminarium naukowym „Praktyka teoretyczna. W stronę przeformułowania znaczeń w pracy z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną.” – spotkanie z konwencji technologii otwartej przestrzeni (Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Fundacja Akces, GAK) – seminarium odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4.

Festiwal Akcept to artystyczne spotkanie wielu podmiotów, które każdego roku zabierają głos w wielostronnym dialogu, wyrażanym poprzez prezentacje muzyczne, teatralne, plastyczne i inne formy ekspresji. Jedną z części konstruowanego w ten sposób dyskursu jest dyskusja organizowana w tzw. technologii otwartej przestrzeni. Zamysłem tak zaprojektowanej dysputy jest zaproszenie do udziału w niej możliwie szerokiego kręgu podmiotów, często o bardzo zróżnicowanych, a nawet odmiennych kompetencjach, reprezentujących rozmaite profesje i zainteresowania, wywodzących się z różnych lokalizacji, dysponujących określonym kulturowym kapitałem. Głos każdego z nich jawi się tak samo ważny i doniosły, stąd pomysł, by w „otwartej przestrzeni” mógł zostać nie tylko wypowiedziany, ale i uważnie wysłuchany.

Festiwal Akcept to nie tylko impreza dedykowana osobom z niepełnosprawnością (intelektualną), choć niewątpliwie znajdują się one w jej centrum. To wydarzenie będące niejako pretekstem i zachętą zarazem do publicznej dyskusji oraz namysłu nad zjawiskiem inności i różnorodności, które wpisane w przestrzeń życia codziennego nieustannie skłania do stawiania pytań o miejsce i rolę osoby niepełnosprawnej oraz tych, którzy jej towarzyszą, na arenie zdarzeń potoczności. Wymienione w tym obszarze kwestie i formułowane wokół nich zapytania rzadko znajdują jednoznaczne i precyzyjne rozstrzygnięcia. Podejmowane przez różne strony, zyskują rozmaite drogi interpretacji i uzewnętrznienia: w jednostkowym i niepowtarzalnym doświadczeniu jako wycinek (auto)biografii, w publicznej polemice, czy przenosząc się ze sceny realności, na scenę aluzji do rzeczywistości. Znajdują ekspresję jako prezentacje teatralne, muzyczne, plastyczne, które przybliżają ów spleciony z niepełnosprawnością świat oraz sensy i znaczenia, jakie nadają mu egzystujące z nią postaci. Do przybliżenia się i poznania tego z natury niejednoznacznego i w różnorodny sposób konstruowanego świata, za pośrednictwem V edycji Festiwalu Akcept serdecznie i gorąco zapraszamy!

Organizatorzy
Gdański Archipelag Kultury – Teatr GAK
Fundacja Akces